Skolungdomar i trappa i magasinet där vi diskuterar källor och källkritik.Arkiv som lärande- och pedagogisk möjlighet

Genom att låta eleverna studera historiska dokument skapas en förståelse för att placera den enskilda individen, eller händelser, i en större historisk kontext som medverkar till en djupare och mer dynamiskt historiemedvetande. Eleven får även genom arkivens dokument en grundläggande färdighet i att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Skånes Arkivförbund har i dialog med lärare och andra pedagoger till några av arkivets färdiga programteman också för utlån pedagogiskt sammansatta väskor, lådor och mappar, vilka innehåller kopior av dokument från olika arkiv med faktatexter och arbetsuppgifter. Materialet kan användas som ett komplement till den ordinarie undervisningen eller vid ett särskilt temaarbete. Arbetet med lådorna kan kombineras med ett studiebesök på arkivet eller med ett skriv- och dokumentationsprojekt.

Skånes Arkivförbunds låneregler för arkivväskor och mappar

 

Program- och temapaket

 

Nya skolprogram på temat demokrati ht 2018!

Under höstterminen erbjuder Skånes Arkivförbund tre särskilda skolprogram på temat demokrati för högstadiet och gymnasiet. Samtliga program består av visning i arkivet och en workshop där eleverna får ta del av primärkällor på temat. Visning och workshop anpassas efter årskurs och önskemål.
Tidsåtgång: 1,5 – 2 h (efter önskemål), gratis för skolor.

Fana: "Allmän rösträtt!" från Lunds Nykterhetsföreningar.Kampen om allmän och lika rösträtt (studietema)
Målgrupp: Grundskolan åk. 7–9 och gymnasiet Historia 1a1, 1b, 2b och Samhällskunskap 1a1, 1b.
Beskrivning: I dag ser vi det som en självklarhet att vi i Sverige har allmänna val och folkomröstningar, men så har det inte alltid varit. I skolprogrammet ”Kampen om allmän och lika rösträtt” får eleverna ta del av primärkällor från arkivet som kan berätta om vägen till politisk demokrati med allmän rösträtt i Sverige. I arkivet finns till exempel bevarade handlingar från ett antal rösträttsföreningar vid 1900-talets början. De kämpade för att alla myndiga kvinnor och män som försörjde sig själva skulle ha rösträtt.

För workshopen kan ni välja på att:
1. Eleverna får göra egna valaffischer eller demonstrationsplakat och prova på att rösta på olika sätt.
2. Eleverna arbetar med primärkällor på det valda temat tillsammans med instuderingsuppgifter.

Boka studietema


Val och politiska partier (studietema)
Valbroschyr från 1936. Målgrupp: Grundskolan åk. 7–9 och gymnasiet Historia 1a1, 1b, 2b och Samhällskunskap 1a1, 1b.
Beskrivning: Eleverna får ta del av källor från olika politiska partier, allmänna val och folkomröstningar genom tiderna, till exempel valaffischer, partiprogram, protokoll och fotografier.  Källorna speglar demokratins utveckling i Sverige och olika politiska reformer som drivits fram. Eleverna får bland mycket annat ta del av material från Sveriges första folkomröstning ”Önskar ni ett rusdrycksförbud?”.

För workshopen kan ni välja på att:
1. Eleverna får göra egna valaffischer eller demonstrationsplakat och prova på att rösta på olika sätt.
2. Eleverna arbetar med primärkällor på det valda temat tillsammans med instuderingsuppgifter.

Boka studietema


Folkrörelserna – en del av det demokratiska genombrottet (studietema)
Vandrande ungdomar. KFUK Helsingborg, 1930. Fotograf okänd. Målgrupp: Grundskolan åk. 7–9 och gymnasiet Historia 1a1, 1b, 2b och Samhällskunskap 1a1, 1b.
Beskrivning: Folkrörelserna är starkt bidragande faktorer till att demokratiseringen i Sverige utvecklats som den gjort. Genom folkrörelserna har människor lärt sig mötesregler, att skriva protokoll, argumentera för sin sak och att sköta ekonomi och kontakter med myndigheter. I början av 1900-talet gick arbetarna samman och ställde krav på bättre arbetsvillkor och rösträtt oavsett kön och inkomst.

För workshopen kan ni välja på att:
1. Eleverna får göra egna valaffischer eller demonstrationsplakat och prova på att rösta på olika sätt.
2. Eleverna arbetar med primärkällor på det valda temat tillsammans med instuderingsuppgifter.

Boka studietema

 

Övriga program- och temapaket

 

Källor och källkritik (studietema)
Postitlapp med hsndskriven text "Jag viste allt redan"Målgrupp: Grundskola åk. 4-9 och gymnasiet Historia 1a1, 1b, 2b och Samhällskunskap 1a1, 1b.
Beskrivning: I arkiven förvaras massor av originalhandlingar - dokument- som är källor till historien. Dessa källor kan användas och tolkas på olika sätt beroende på vilken historia man väljer att skriva. Eleven får här möjlighet att kritiskt granska, tolka och värdera primär- och sekundärkällor samt en förståelse för vikten av ett källkritiskt perspektiv. Studietemat kan med fördel kombineras med övriga studiepaket.

Boka studietema 


Demokrati, vad är det? (ett digitalt läromedel och studietema)
Tryck: Programblad uåMålgrupp: Grundskola åk. 7-9 och gymnasiet Historia 1a1, 1b, 2b och Samhällskunskap 1a1, 1b.
Beskrivning: Detta kursmaterial ska först och främst påbörja en process av reflektioner om demokrati och de delar begreppet demokrati kan sägas bestå av. Eleven får möjlighet att studera handlingarna samt besvara frågor som är direkt kopplade till respektive handling. Frågorna vid de olika handlingarna är tänkta att stimulera eleven att reflektera och problematisera kring begreppet "demokrati" och dess innebörd.
Kursmaterialet finns tillgängligt digitalt på vår webbplats. 
Bild: Program från 1902. Ystads Arbetareförening.

Boka studietema


Emigrationen (arkivväska och studietema)
Emigranter utanför trähusMålgrupp: Grundskola åk. 1-9
Beskrivning: Eleven ges här en möjlighet att närmare studera den svenska emigrationen till Amerika. Genom enskilda människors berättelser får eleven möjligheten att ta del av- och skapa sig en unik bild av en historisk händelse. Materialet består bland annat av utvandrarkontrakt, passagerarlistor, brev från emigranter i Amerika och Danmark, reseanteckningar, berättelser och fotografier mm.

Boka arkivväska eller studietema 


Emil i Lönneberga och livet vid slutet av 1800-talet (arkivväska och studietema)
EmilmössaMålgrupp: Grundskola åk. 1-9
Beskrivning: Ett studiematerial som tar sin utgångspunkt från berättelserna om Emil i Lönneberga. Från en litterär figurs perspektiv får eleven möjligheten att studera hur det var att leva i en historisk kontext. Studiematerialet innehåller bl.a. äldre material från husförhör, nykterhetsföreningar, epidemisjukhus, marknader och fattighus.

Boka arkivväska eller studietema


Sex och preventiv i våra arkiv (arkivlåda och studietema)
KurtisMålgrupp: Grundskola åk. 7-9, gymnasiet; Naturkunskap 1a1, 1b och Historia 1a1, 1b.
Beskrivning: Ett studiematerial som riktar sig främst till undervisningen i biologi och naturkunskap, men kan även användas i undervisningen i historia under 1900-talet i Sverige. Materialet ger eleven möjligheten att från ett historiskt perspektiv skapa reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Boka arkivlåda eller studietema 


Skolan förr (arkivväska och studietema)
Instruktionsbillder för gymnastikövningar vid skolbänkMålgrupp: Grundskola åk. 1-9
Beskrivning: Med utgångspunkt från skolan, en värld eleven väl känner till och kan jämföra och förhålla sig till, få studera historiska dokument. Målet är att ge eleven en förståelse om hur det var att leva som ung och hur skolgången såg ut under en annan tid. Materialet fokuserar sig främst på sekelskiftet 1800-1900 samt perioden 1940-50 talet och omfattar såväl dokument som historiska artefakter.  

Boka arkivväska eller studietema 


Vardagen i Skåne under Andra Världskriget (arkivväska och studietema)
Tidningsannons: Lyssna på Statsministern Per Albin HanssonMålgrupp: Grundskola åk. 7-9 och gymnasiet; Historia 1a1, 1b, 2b.
Beskrivning: En arkivväska eller studietema som med historiska dokument och personliga berättelser skapar förståelse för människors vardagsförhållande och levnadsvillkor under Andra världskriget. Målet är att ge eleven möjlighet att få insikt om hur det var att leva under en speciell period i den svenska historien. Materialet består bl.a. av olika insamlade minnesberättelser om vardagen i Skåne under kriget. Under temat finns det även speciellt framtaget material lokalt för Hässleholm.

Boka arkivväska eller studietema


Minneslådor för äldreomsorgen - tema militärtjänstgöring, folkparksliv samt skola och fritid
Äldrepedagog i pedagogisk verksamhetLukten av försvarets hudsalva, känslan av kalla spelkulor i handen, fotografier av danstillställningar eller att läsa ett programblad från Folkets Park - allt är exempel på hur föremål och bilder kan hjälpa oss att minnas.

Med sex minneslådor och tre olika teman vill Skånes Arkivförbund och Skånes hembygdsförbund ge möjlighet till samtal i äldrevården. Lådorna innehåller både föremål, bilder och berättelser som kan bli utgångspunkt för de äldres egna minnen och berättelser.

Lådornas tre teman är: Militärtjänstgöring, Folkparksliv samt Skola och fritid.

Lådorna har skapats i ett projekt tillsammans med pedagoger, Silviasystrar och aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen i Lunds kommun, och lånas kostnadsfritt från Skånes Arkivförbund.

Boka Minneslåda 

-----------------------------------------------------------------------------

Angivna målgrupper är primära men materialet kan användas och anpassas till annan målgrupp.
Skånes Arkivförbunds låneregler för arkivväskor och mappar  

Kontakta oss gärna för mer information och innehåll i arkivets program- och temapaket!