Om Skånes Arkivförbund

Skånes Arkivförbund bildades 1993 som regionalt lokalhistoriskt arkiv för Skåne. Arkivet är en ideell organisation som arbetar för att Skånes lokalhistoria, särskilt dess rika föreningsliv, bevaras och görs tillgängligt för amatör och professionell forskning.

Landskapets föreningar och organisationer kan vända sig till arkivförbundet för hjälp med administration och bevarandefrågor samt eventuell förvaring av arkivhandlingar. Med stöd av kommunala anslag, regionalt bidrag från Region Skåne och statliga medel för regional arkivverksamhet har Skånes Arkivförbund också möjlighet att ta emot, vårda och bevara samt tillgängliggöra arkivmaterial från föreningar som upphör med sin verksamhet.

Skånes Arkivförbund arbetar kontinuerligt med att samla information om vad som finns bevarat av enskilt arkivmaterial i regionen. Sökbara register och databaser byggs löpande upp för ökad tillgänglighet till informationen. Arkivförbundet har upprättat en regional databas, Skåneregistret, över bevarat arkivmaterial från enskild sektor som förvaras i arkivförbundets samlingar och av annan arkivinstitution (kommunarkiv och föreningsarkiv) i Skåne. Arkivets pedagog är en resurs för samtliga arkiv och skolor i regionen och fungerar som en länk mellan skolan och arkiven i landskapet. Skånes Arkivförbund är också regional samordnare för det årliga nationella evenemanget Arkivens dag (2:a lördagen i november).

Skånes Arkivförbund ingår i ett brett nätverk nationellt, regionalt och lokalt av enskilda och offentliga arkiv, kulturarvsinstitutioner och andra lokalhistoriskt intresserade organisationer. Arkivförbundet är en resurs för forskare och studenter vid högskola och universitet samt lärare och elever i gymnasium och grundutbildning. Arkivet är också engagerat i arkivutbildningen vid Lunds universitet. 
Foto: Ur Helsingborgs kvinnliga gymnastikförenings arkiv