Minnessamling - människors minnen och berättelser

Människors egna minnen, erfarenheter, tankar och drömmar är en spännande upplevelse. Tanken att möta någon från vikingatid, från 1700-talet eller från folkrörelsernas barndom och framväxt kittlar fantasin. Hur tänkte de och vad drömde de om?

 

Att möta den vanliga människan i historien är inte alltid så lätt. Deras tankar finns sällan nedtecknade. På arkivförbundet har vi upprättat en särskild samling för bevarande av människors minnen och berättelser i ett försök att delvis ge en kompletterande bild till andra källor som finns bevarade.

Många skriver till oss. Kanske DU är en av dem som skriver för byrålådan? Varför inte lämna dina tankar och minnen till arkivet - för framtiden?


Kontakta oss gärna!


Tecknat virusAktuell minnesinsamling

Social distansering och föreningsliv – går det?

- Hur påverkas Skånes föreningsliv av Coronapandemin?

Skånes Arkivförbund vill skapa en minneskapsel att bevaras för framtiden över situationen som råder för Skånes föreningsliv just nu.

Målgrupp: Skånes Arkivförbunds medlemsorganisationer
Period för insamling: april 2020 - juni 2021

Med anledning av den rådande Coronapandemin har förutsättningarna för föreningslivet på kort tid förändrats. Restriktioner och rekommendationer om folksamlingar, mänskliga möten och aktiviteter påverkar samhället och då även föreningslivets förutsättningar och möjligheter. En del organisationer får svårare att motivera och engagera sina medlemmar och genomföra sin verksamhet. Andra organisationer blir mer omfattande och engagemanget ökar för aktiviteter och initiativ. En del får anpassa, utveckla och kanske skala upp sin verksamhet medans andra får ställa in och kanske upphöra helt eller för en tid.

Skånes Arkivförbund följer utvecklingen och vi vill på vårt vis försöka hjälpa framtidens forskare och intresserade att kunna utforska i källmaterial från samtiden om hur Coronapandemin påverkade samhället i Skåne och föreningslivet i synnerhet.

Vi vänder oss nu till alla våra medlemsorganisationer med några frågor om hur Coronapandemin påverkat er organisation och verksamhet.

Vi ber våra medlemsorganisationer att berätta och beskriva.

Era reflektioner och erfarenheter kan skickas till Arkivförbundet via brev och e-post. Uppgifterna kan ges i er organisations namn eller om ni vill vara anonyma. Perspektivet är föreningen och organisationen och inte personen eller individen.

Frågor som kan vara ett stöd:
Har er organisation påverkats av den pågående Coronapandemin?
Har Coronapandemin påverkat era medlemmar - deras engagemang i organisationen, deras möjlighet att delta eller medverka?
Är er uppfattning att den nuvarande Coronapandemin kommer påverka er organisation på sikt?

 

Skriv och berätta! Dela med er till minnesarkivet!

Skicka ert svar till: Skånes Arkivförbund. Porfyrvägen 19, 224 78 Lund, eller till info@skanearkiv.se

Minneskapseln kommer bevaras i Arkivförbundets minnesarkiv och finnas tillgänglig för forskning som följer de forskningsetiska regler som finns inom akademin.

Vi på Skånes Arkivförbund hoppas att våra medlemsorganisationer vill vara med och bidra med sina erfarenheter av vilka effekter Coronapandemin har på det skånska föreningslivet.

Länk till information om insamlingen i pdf

 

Arkivets genomförda minnesinsamlingar 

Skriv kvinna, skriv

Kvinnor är flitiga skribenter, de skriver dagböcker, brev och dikter. Trots detta har kvinnorna varit ganska osynliga i de svenska arkiven. Brevsamlingar och dagböcker från män förekommer oftare. För att råda bot på detta genomfördes en bred minnesinsamling riktad till kvinnor i Skåne under 1993-1994.

Inspiration till projektet hade vi fått från ArkivCentrum i Örebro län och Föreningsarkivet i Jämtland som genomfört liknande insamlingar i början av 1990-talet. Efter insamlingen i Skåne har även en minnesinsamling med samma tema genomförts i Uppsala län.

Projektet genomfördes i samarbete med Stadsarkivet i Helsingborg och Studieförbunden i Nordvästra Skåne, därför kom också det insamlade materialet i första hand från de nordvästskånska kvinnorna. Över 200 kvinnor skrev och berättade om sina liv, små korta dikter till berättelser om 500 sidor, unga som gamla deltog och på många håll har kvinnor fortsatt att träffas i skrivarcirklar under flera år. Ett urval av berättelserna finns publicerade i boken Tösabitar - saxat ur livet.
 

 

Orostid - ofredsår

1995 var det 50 år sedan andra världskrigets slut och det ville vi uppmärksamma genom en minnesinsamling. Insamlingsprojektet genomfördes i samarbete med Skånes Bildningsförbund och studieförbunden i Skåne.  

I projektet var vi i första hand inte intresserade av beredskapsminnen i traditionell bemärkelse utan av vardagslivet. Hur upplevdes vardagen när övriga Europa stod i brand?

Många människor hörsammade skrivaruppropet och berättade om sina minnen. Ett urval av alla berättelser publicerades i boken Orostid - ofredsårSkånska Järnvägsminnen

Skåne har varit ett av vårt lands järnvägstätaste landskap. Det var järnvägen som skapade förutsättningen för Skånes industrialisering och urbanisering. Spåren möjliggjorde transporter av kalk, krita, lera, tegel, stenkol och sockerbetor.

Längs spåren växte nya samhällen fram och nya yrkesgrupper bildades. ångloken bemannades med bromsare, eldare och lokförare. Vid stationerna och spåren arbetade rallare, banvakter, stationskarlar och kvinnliga grind- och platsvakter. Idag är många av dessa yrken och stationssamhällen endast minnen blott. 

Järnvägshistorien slutar inte vid någon bestämd tid utan fortsätter ända fram till våra dagar. Under insamlingen skrev många och berättade om uppväxten vid järnvägen, arbetet på järnvägen och om roliga och minnesvärda resor. I samband med minnesinsamlingen överlämnades också arkivmaterial från föreningar som exempelvis "Skånska Järnvägsmissionen". Ett urval av berättelserna publicerades i boken Tur och retur på minnenas spår.


Olivlundar och snökristaller - invandrad mångfald ger ny historia

Under perioden 1996-1997 genomfördes ett dokumentationsprojekt vid arkivet, finansierat av Stiftelsen framtidens kultur, med syfte att kartlägga de invandrarföreningar som verkat och verkar i landskapet, vidare att inventera och i förekommande fall samla in arkivmaterial från dessa föreningar.

Som ett komplement till materialet genomfördes intervjuer, fotodokumentation och även en minnesinsamling. Under insamlingen fanns det möjlighet att skriva på sitt hemspråk eller på svenska. Resultatet presenterades i rapporten Immigrantarkiv i Skåne.

Under 2001 gjordes en uppföljning av projektet.

 

Minns ditt 1970-tal

Under 1998 genomfördes minnesinsamlingen "Minns ditt 70-tal". I vårt skrivarupprop ställdes frågor som; hade du moonboots, ockuperade du hus eller gillade du ABBA?

Många skrev och berättade om sina minnen och vi planerar att ge ut en bok med ett urval av berättelserna. I samband med minnesinsamlingen efterlyste vi också arkivmaterial från 1970-talet, framförallt från organisationer, rörelser och kampanjer som verkade under en kort period. Insamlingen resulterade att vi bl a fick in material från Matfront, musikgruppen Röda Bönor, Aktion Skånemiljö och Lunds FNL-grupp.

 

Tankar om framtiden

Minnesinsamlingen genomfördes under perioden 1998-1999 i samarbete med Kulturen i Lund, Skånes Bildningsförbund, Skånes Hembygdsförbund och Svenska Unescorådet. I projektet uppmanades människor att skriva och berätta om sina framtidsdrömmar.

I samband med insamlingen genomfördes en särskild satsning mot skolorna i Skåne där elever ombads att skriva om "år 2039 - tankar om framtiden". Barnens berättelser presenterades i utställningen "Bakom år 2000 unga tankar om framtiden" på Kulturen i Lund under våren 1999 och i Nordiska museets utställning "Framtidstro".

 

 

Tankar och minnen om tro och liv

I vårt arkiv har vi handlingar från närmare 300 församlingar i Skåne från en rad olika samfund, men församlingarnas protokoll och andra handlingar säger inte allt.
I samband med en inventering och insamling av arkiv från väckelserörelsen bedrevs även en minnesinsamling. Arkivet efterlyste personliga minnen,
erfarenheter och tankar av ett liv nära Gud. I samband med inventeringen genomfördes också en intervjuundersökning.

Foto från Fribaptistsamfundets arkiv: Sigrid Andersson, engagerad barnevangelist och ungdomsledare från Munka Ljungby

Idrott och sport - tävling, motion, friluftsliv, lek, gemenskap...

Minns du idrottsföreningens alla danser och fester? De skitiga fotbollskläderna som du tvättade hela sommaren? Jublet när du gjorde ditt första mål? Träningsvärken och doften av fuktiga träningskläder? Läger och turneringar? Alla korvar och karameller? Tårarna vid bitter förlust? Första kvinnan i styrelsen? Skjutsandet till träningar och tävlingar? Säkert har du massor av sport- och idrottsminnen, antingen du själv är eller har varit aktiv, suttit på åskådarbänken eller är den som sett till att allt fungerar.

Upprop till minnesinsamling genomfördes under 2003 där arkivet inbjöd människor att dela med sig av berättelser och minnen från engagemang i idrottssammanhang.