Satisfaction - ett arkivpedagogiskt utvecklingsprojekt där arkivet samarbetar med teatern

Inom ramen för projektet Satisfaction erbjuder Månteatern och Skånes Arkivförbund teaterföreställningen En tid – tre liv och workshoppen Historiska källor.

Möt den unga, radikala studentskan Hildur Sandberg, den hängivna men något galna konstnären Carl-Fredrik Hill och den stridande frälsningssoldaten Ellen Blomkvist! Alla tre befann sig i Lund vid 1800-talets slut och har lämnat avtryck i arkiven. Kom de någonsin att träffas och vad talade de om?...

Föreställningen skildrar deras liv och starka vilja att förändra världen. Men deras kamp och idéer väckte rädsla och motstånd av det omgivande samhället. Varför?...

Erbjudandet gick till ett antal rektorer, lärare och kulturombud i Skåne under hösten 2010. Resultatet blev ett tjugotal föreställningar och källkritiska workshops i Skånes Arkivförbunds arkivlokaler på Arkivcentrum Syd. Publiken var huvudsakligen skolklasser från grundskolan (åk 9) och gymnasiet.

Utvecklingsprojektet Satisfaction är ett samarbete mellan Skånes Arkivförbund och en lokal teatergrupp Månteatern som finansierats med utvecklingsmedel från Region Skåne. Projektnamnet refererar till s.k. faction, en litterär genre där fakta blandas med fiktion i syfte att skapa spänning och underhållning. Tre personöden förenas i sökandet efter tillfredställelse genom kärlek, konst, politik och religion.

Men varför ett sådant projekt? I arkiven finns bevarade dokument som speglar människoöden och händelser i historien. Genom arkivpedagogik ges elever möjlighet att ta del av dessa källor och hur man kritiskt kan förhålla sig till dem. Enligt nya kursplaner i Historia är detta en allt viktigare del inom historieundervisningen i både grundskola och gymnasium.

Ett viktigt mål i historieundervisningen är att skapa en historisk medvetenhet hos eleverna om sambandet mellan dåtid, nutid och framtid. Inom historiedidaktiken betonas ofta att konstnärliga uttrycksformer som film, litteratur och teater skapar goda förutsättningar för formandet av historiemedvetandet, eftersom dessa har ett friare förhållningssätt till verkligheten. Fakta blandas med fiktion och detta gränsland kallas ”faction” som är en egen litterär genre.

Karakteristiskt för faction är att utgå från en historisk verklighet och som förmedlas med berättartekniker och konstnärliga bearbetningar. Gränsen mellan vad som är sant eller påhittat kan vara svårt att urskilja vilket kan skapa osäkerhet hos betraktaren samtidigt som den ger upphov till spänning och inspirerar till frågor. Genren återger inte bara en historisk verklighet utan gör också att man kan leva sig in i den. 


Inom litteraturdidaktiken hävdas att dess genomslag är så pass stort att det finns ett behov att skapa diskussioner kring denna i syfte att forma ett kritiskt förhållningssätt bland skolelever. Vad är sanning och verklighet? Vems verklighet är det? Finns det fler berättelser och fler perspektiv? I vilken kontext är berättelsen sprungen? Dessa frågor har flera beröringspunkter med spörsmål man även ställer inom historisk forskning och undervisning. Med detta som utgångspunkt tog projektet Satisfaction form.


Syftet med det pedagogiska utvecklingsprojektet Satisfaction var bland annat att utforska gränslandet mellan fakta och fiktion och utveckla nya didaktiska metoder för hur man kan problematisera och undersöka ”faction” i historie- och svenskundervisningen genom att förena studiet av historiska källor med dramats/teaterns konstärliga utryck samt att skapa en ökad historiemedvetenhet hos elever genom att lyfta fram berättelser i arkiven.

Spelplatsen – arkivmagasinet – erbjöd nya intressanta möjligheter jämfört med en traditionell teaterscen. Arkivmiljön blev en del av scenografin där eleverna tillsammans med skådespelarna vandrade runt under föreställningens olika scener.

Under projektet pågick parallellt den ordinarie verksamheten med materialomflyttningar, framtagningar och nya leveranser. Därför var det mycket viktigt att informera om projektet och i genomförandet ta hänsyn till de verksamheter som inte ingick i projektet men som ändå påverkades av aktiviteterna.
Efter föreställningen genomfördes en källkritisk workshop. Exempel på frågor som eleverna diskuterade var: Hur vet man att personerna har funnits på riktigt? Träffades de i verkligheten? Är det okej att blanda fakta och fiktion? Eleverna delades in i grupper där var grupp fick arbeta med välgjorda kopior av originalkällor. De utvalda dokumenten var olika typer av källor såsom fotografier, privata brev, tidningsartiklar och offentliga handlingar. Arbetsuppgifterna ställde frågor till arkivmaterialet och eleverna fick jämföra källornas innehåll med föreställningen. Även om arbetsmaterialet var kopior fick eleverna använda vita handskar i syfte att förstärka känslan av autenticitet och arkivforskning.

Projektet visar på nya möjligheter kring hur man kan levandegöra originalkällor. På Skånes Arkivförbund ser vi nu fram emot fortsatta gränsöverskridande samarbeten och nya utmaningar som utvecklar metoder och modeller för ökad tillgänglighet och användning av bevarade arkiv och samlingar.


 

 

Slutrapport

Skånes Arkivförbund vill rikta ett varmt tack till Månteatern för ett mycket intressant och givande samarbete. Vi vill också tacka alla medverkande och deltagare - elever, lärare och föreläsare samt kollegor. 

Dessutom ett varmt tack till våra kollegor på övriga organisationer inom Arkivcentrum Syd för ert engagemang i vårt projekt.

Slutligen, ett stort tack till Kultur Skåne som beviljade utvecklingsmedel som möjliggjorde genomförandet av projektet.  

Länk till slutrapport